EFSANE YATAK VE ÇEKYAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

KVKK AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu Kimliği:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz Efsane
Yatak ve Çekyat İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.
İnternet : https://www.efsanehome.com/
Telefon : 0 (236) 266 42 80
E-Posta : siparis@efsanehome.com
Adres : Selimşahlar Mah. Sürat Yolu Sok. No:20-21-22 45007 Şehzadeler/Manisa

Efsane Yatak ve Çekyat İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda aşağıda açıkladığımız şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, bayiler, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla, çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla, şirketimiz tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza ulaştırılmasını temin amacıyla, ilgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, bayilerimiz ile ticari ilişkilerimizin ilgili sözleşmelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi, satışların gerçekleştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, müşterilerimizle sözleşme ilişkimiz gereği sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilmek, satış ve satış sonrası destek süreçlerini yönetmek, bayilerimiz ile ticari ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, Üreticiler/Tüketiciler ile iletişime geçilmesi, Mail Order yöntemiyle tahsilatların gerçekleştirilmesi, Tüketiciler/müşteriler/ziyaretçilerimizin şikâyet, talep ve bilgi danışma süreçlerinin yönetilmesi, uygun şekilde geri dönüş sağlanması, Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla, şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla, Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla, çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla, Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi ve Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan özen sorumluluğunun sağlanması amacıyla, çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla, çalışan istihdam öncesi ve istihdam sonrası süreçlerde hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla, iş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla, kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla, İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla, Yargısal makamlar ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla, İşletme ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla, servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla, İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla, gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde: Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza, Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla resmi kurumlar ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına, ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize, şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine (Google, Facebook gibi), Geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara, şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimiz tarafından reklam ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi, finansal ve mali tabloların oluşturulması, stratejik planların hazırlanması, gelir-gider/bilanço durumlarının hazırlanması ve takibi, üretim ve işletme için gerekli her türlü hammadde ve donanım temini ve planlanması amacıyla tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine, Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara, Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına, Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına, Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına, Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. İlgili kişilerin kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerle ve bu şartlara uygun şekilde işlenmektedir. 4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları: Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.efsanehome.com adresinden ulaşabileceğiniz Efsane Yatak ve Çekyat İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

CCTV (KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMİ) AYDINLATMA METNİ

EFSANE YATAK VE ÇEKYAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Efsane Mobilya” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda Kanun çerçevesinde Efsane Mobilya ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen haller çerçevesinde Kanun ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Efsane Mobilya tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

1. EFSANE MOBİLYA TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

● Vıdeo/kamera görüntüleriniz.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:


● Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
● Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
● Bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının temini ve denetimi
● İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:


- Şirket iç operasyonlarının yürütülmesi,
- Şirket’e ait veya kiracısı olduğu lokasyon/lokasyonların (Merkez bina) güvenliğinin sağlanması,
- Hukuksal, Teknik, idari, ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve bu faaliyetlerin yürütülmesi
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında Şirket’e ait veya kiracısı olduğu lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve gerektiğinde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.efsanehome.com adresinden ulaşabileceğiniz EFSANE YATAK VE ÇEKYAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Konuğumuz, EFSANE YATAK VE ÇEKYAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Efsane Mobilya” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda Kanun çerçevesinde Efsane Mobilya ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen haller çerçevesinde Kanun ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen Efsane Mobilya ziyaretçileri, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Efsane Mobilya tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgi almak isterseniz EFSANE YATAK VE ÇEKYAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına www.efsanehome.com adresinden ulaşabilirsiniz.

1. EFSANE MOBİLYA TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
● Kimlik Bilgisi, (Adı – Soyadı)
● Lokasyon Verisi (Merkez Binamızı Ziyaret Ettiğiniz Bilgisi)
● Kamera Kaydı
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

- Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
- Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
- Bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının temini ve denetimi
- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir:
- Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi
- Şirket içi Güvenliğinin Sağlanması
- Hukuki, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki veya elektronik ortamda ziyaretçi defteri, güvenlik masası ve güvenlik sistemleri, sözlü iletişim ve kamera kaydı sistemleri aracılığı ile toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.efsanehome.com adresinden ulaşabileceğiniz EFSANE YATAK VE ÇEKYAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Efsane Yatak ve Çekyat İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Şirketi (“veri sorumlusu”) olarak, kullanıcılarımızın internet (“web”) hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmalarını sağlamak, kullanıcı deneyimini geliştirmek, istatistik bilgilerini derlemek ve ziyaretçilerimizin gizliliğini korumak için çeşitli çerez veri dosyaları kullanıyoruz. Veri sorumlusu sıfatıyla, çerezler vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır. 

İnternet sayfamızı ziyaret ederek çerezlerin, bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ile uyumlu bir şekilde çalışmasına onay vermiş olursunuz. Sitemizde çerezlerin devre dışı bırakılmasını istiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarında düzenleme yapabilirsiniz. İnternet sitemizden ve uygulamadan tam anlamıyla yararlanmak için çerezlere izin vermenizi öneririz. Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Kanun) 5/2. maddesinde belirtilen şartları (hukuki sebepler) karşılamak şartıyla veya veri sahibinin açık rızası ile çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileri işleyebilir. Veri sorumlusu olarak, web sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri yürürlükten kaldırabilir, türlerini veya işlevlerini değiştirebiliriz. Aydınlatma metnimiz üzerinde yapılan olan her türlü güncelleme web sitemizde ve web uygulamalarımızda yayınlanmasıyla birlikte yürürlük kazanacaktır. 

WEB SİTEMİZDE NE TÜR ÇEREZLER KULLANIYORUZ? 

● İstatistik Çerezleri: İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılırlar. 

İnternet sitemiz üzerinden e-posta göndererek veya iletişim formu vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz

● Adınız - soyadınız,

● e-posta adresiniz veya tercihinize göre telefon numaranız,

● Mesajınızda veya yorumunuzda bildirebileceğiniz kişisel verileriniz, İşlenmektedir.

Söz konusu işleme faaliyeti

● İletişime geçen kişi sayısı ve yoğunlukla iletişime geçilen konuları tespiti ve analizi,

● Veri sorumlusunun potansiyel müşteri ilişkilerinin yürütülmesi

● Internet sitemiz hakkındaki geri bildiriminiz ve iyileştirme faaliyetinin yürütülmesi,

● Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

● Yasal düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, Amaçlarıyla sınırlı ve

● 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

● Kişinin kendisi tarafından verinin alenileştirilmiş olması Hukuki sebeplerine bağlı olarak işlemektedir. Söz konusu kişisel verilerinizi sadece; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 8/2-a’da öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla internet sayfası faaliyetlerinin yürütülmesi ve sunduğumuz hizmetin kalite standartlarını koruma, potansiyel müşteri adaylarının taleplerini karşılama amacıyla; internet sayfası geliştiricileri, site analizi ölçen şirketler, yurt içindeki iş ortakları, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile denetleyici kurumlara aktarılabilecektir. İşlenen veriler ve bilgiler, yasal süresi sona erdiğinde veri sorumlusu tarafından uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kanun’a göre veri sahiplerinin, 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• İşlendiği bildirilen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, 
• İşlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var
ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme, 
• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
• Toplanan verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler
var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme, 
• Yasaya aykırı işlenmiş veriler dolayısıyla oluşabilecek zararların giderilmesini talep etme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakları bulunmaktadır.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.efsanehome.com adresinden
ulaşabileceğiniz Efsane Yatak ve Çekyat İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi
Başvuru Formu’ nu doldurarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri
sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri
sorumlusuna iletebilirsiniz. 
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.